Spring til indhold

Nyheder 2021

Nyheder fra 2021

Se de nye medlemmer af Ældrerådet i Odense under menupunktet Medlemmer eller klik her ....

Info mail:  aeldreraad@gmail.com

 

 

Det nyvalgte Ældreråd har holdt konstitueringsmøde - se resultatet her ::::

 

Så blev valget til ældrerådet afviklet, og det ligger nu fast, hvilke 15 personer, der fra den 1. januar 2022 udgør ældrerådet, og når rådet er tiltrådt, vil hjemmesiden blive ajourført med fotos af de valgte.

Desværre blev stemmeprocenten ikke så høj, som vi kunne ønske, og vi har derfor kort efter valget skrevet et læserbrev til Fyens Stiftstidende, som er optrykt i avisen i dag.

Du kan finde læserbrevet her... ,

eller via Hovedmenu : Læserbreve

30-11-2021

 

Se seneste Høringssvar .....klik her

  

 

Møde med Ældre- og Handicapudvalget

I dag holdt ældrerådet sit halvårlige møde med det politiske udvalg, denne gang med en uddybende drøftelse af det høringssvar, vi har skrevet om udmøntningen af budget 2022.
For første gang i mange år er der afsat flere penge i budgettet til forbedring af plejen for byens ældre borgere. Der skal ansættes ca. 200 nye medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjemmene, og der er afsat penge til uddannelse af personalet, så de er klædt bedst muligt på til at give de plejekrævende ældre borgere den bedste behandling. Klippekortordningen på plejehjemmene videreføres, nu i fuldt omfang, så borgerne kan opspare en halv time om ugen, som de frit kan bruge til hjælp til et familiebesøg, et besøg hos frisøren eller noget helt andet. Alt positivt og glædeligt.
Vi har dog også i høringssvaret udtrykt undren over, at budgettet slet ikke indeholder oplysninger om, hvilke planer udvalget har for anlægsudgifter til bygninger og til udvikling af teknologi, der kan give en bedre pleje til glæde for både borgere og personale. Der burde kunne udvikles et samarbejde med de mange offentlige og private parter, der har gjort Odense til landets førende robotby.
Og så havde vi en række spørgsmål til det forsøg, der ifølge budgettet skal gennemføres med en teamorganisering af hjemmeplejen, herunder om der er sørget for både faglig og ledelsesmæssig uddannelse af personalet. Den nye organisering skulle gerne føre til, at borgerne møder færre ansigter i plejen, og at de ansatte oplever større jobtilfredshed, når de selv har større indflydelse på deres arbejde.
De to temaer gav anledning til en livlig debat mellem udvalget og ældrerådet og vi håber, at debatten har skærpet det politiske fokus på de pågældende områder.

01-10-2021

 

 

Den1 oktober var Ældrerådet vært ved et arrangement i Seniorhuset i anledningen af FN`s internationale ældredag.

Der var udsolgt og ca. 200 fik glæde af arrangementet.
Det blev en festlig dag med taler og musik, og ikke mindst med fokus på ældrerådsvalget.
Rådmand Søren Windell talte om Ældrerådets samarbejde med forvaltningen og politikerne,
og betydningen af at have et aktivt Ældreråd.

Derfor vigtigheden af at stemme til ældrerådsvalget senest den 16. november.

Derefter causerede/talte Finn Nørbygaard om livet og dets udfordringer. Det var både meget
spændende og morsomt, og gav stof til eftertanke.
I pausen trakterede Søren Banjo med pølser og brød, en stor succes.
Dagen sluttede med det fynske orkester John Mogensen Jam, som spillede og sang, så hele salen gyngede.

 

  

 

____________________________________________________________

 

 

       

Ældretopmøde i Odense d. 16.9.21.

Vi var 8 deltagere af Ældrerådet i Odense, som deltog på Ældretopmødet d. 16. september i Odense. Ældretopmødet er arrangeret af Social- og Ældreministeriet, Ældresagen, FOA og Sundheds- og Ældreudvalget i Kommunernes Landsforening. Der var i alt tilmeldt 500 deltagere fra hele landet.
Vi blev meget inspireret af indlæg af repræsentanter fra de fire arrangører, og af efterfølgende indlæg på seks udviklingsspor:

1) Nærhed i omsorg – små teams i hjemmeplejen

2) Tilsyn og læring

3) Veje til inddragelse af pårørende

4) Rekruttering – hvordan finder vi nye veje sammen?

5) Kvalitet og kompetenceudvikling i praksis og

6) Faglig ledelse – hvordan lykkes vi sammen?


Der var blandt andet rigtigt gode indlæg fra forskellige kommuner på udviklingssporene, hvor personale fra kommuner præsenterede og drøftede, hvordan de havde grebet udvalgte udviklingsspor an, og som ansatte i andre kommuner kan lære meget af – hvis de vil.
Vi var så heldige at vi mødte to(!) ansatte fra Odense Kommune som vi kunne drøfte vores oplevelser med under frokosten.

Programmet for Ældretopmøde kan ses via nedenstående link : 

https://sm.dk/arbejdsomraader/aeldreomraadet/aeldretopmoedet-2021.

På samme link vil der også blive lagt optagelser og tilbagemeldinger fra de seks udviklingsspor.

 

Flere penge til de ældre i Odense

Et stort flertal i Odense Byråd har indgået forlig om budgettet for 2022. Det betyder bl.a., at ældreområdet får mulighed for at ansætte 200 medarbejdere yderligere til at give hjælp og pleje til de svageste ældre. Det er også hårdt tiltrængt, for gennem flere år er ældreområdet blevet udsultet budgetmæssigt, og det har lagt et urimeligt pres på personalet i forsøget på at yde den pleje og bistand, de ældre i kommunen har krav på.

Så både for kvaliteten i plejen og for medarbejdernes trivsel er budget 2022 et godt første skridt på den lange vej til en ældrepleje, som vi kan være bekendt.

I dagens udgave af Fyens Stiftstidende giver ældrerådets formand, Dagmar Andersen, udtryk for glæde over, at de ældre borgere med budgetforliget kan se frem til en bedre service, herunder også genindførelse af klippekortordningen, hvor ældre kan opspare en halv time om ugen til private formål, som besøg hos familien, en tur til frisøren o.l.

Dagmar Andersen nævner også, at jobbene i ældreplejen skal gøres mere attraktive, bl.a. ved at skære på kontrollen og åbne for medarbejdernes frihed til at disponere.

Midt i glæden over budgetforliget skal vi huske at holde et skarpt øje med de kommende års budgetter til de ældre, så 2022 ikke bliver en enlig svale, men en start på en positiv udvikling for budgettet til ældreområdet. Her ligger en klar opgave for det nye ældreråd!

18-9-2021

 

Se seneste Høringssvar her eller via Hovedmenu ... klik her for Høringssvar

 

Efter beslutning på ældrerådsmødet den 26. august 2021 er følgende sendt til medlemmerne af Ældre- og Handicapudvalget:


Ældrerådet henvender sig til Ældre- og Handicapudvalget på baggrund af rådmand Søren Windells udmelding om, at Sygeplejekonflikten betyder, at der på nuværende tidspunkt er 70 ledige plejeboliger.


Ældrerådet påpegede på mødet med udvalget den 1. juni 2021, at det burde overvejes politisk, om man havde mulighed for at have specielle afdelinger på nogle plejehjem, hvor kognitivt friske borgere kunne anvises plads. Tilsvarende kunne der oprettes yderligere en specialafdeling for borgere i livets sidste fase med behov for palliation.


Odense kommune står i en ny og unik situation i forbindelse med konflikten, og Ældrerådet foreslår, at der ved tilbud om plejebolig i den nuværende situation, tages hensyn til de meget forskellige livssituationer, borgerne befinder sig i.


Der bør ydes højt specialiseret og værdig hjælp til de mest trængende, og for andre vil der være tryghed og mulighed for et fællesskab med ligestillede, men også med mulighed for at benytte byens sociale og kulturelle tilbud. Derfor bør de sidstnævnte pladser ligge tæt på god offentlig transport.


Erfaringerne herfra kan have betydning for indretningen af fremtidens plejehjem, når behovet for nye plejeboliger bliver en realitet.
27-8-2021

 

Valg til ældrerådet

I november 2021 er der ud over valg til byrådet også valg til ældrerådet. Du kan læse meget mere om valget under den særlige bjælke Valg21 her på hjemmesiden.

I den kommende tid holder Odense Kommune orienteringsmøder om valget til ældrerådet, hvor også ældrerådets nuværende formand, Dagmar Andersen vil fortælle om arbejdet i ældrerådet. Vi vil opfordre alle interesserede til at møde op til disse møder,

Møderne holdes den 25. august 2021 kl. 16,30 - 18 på Ørbækvej 100, indgang A, og den 30. august 2021 kl. 16,30 - 18 i Seniorhuset, Toldbodgade 5. Så hvis du er interesseret i at stille op til valget, eller hvis du blot ønsker at høre om arbejdet i ældrerådet, så mød endelig op!!

23-8-2021.

 

 

Strategi for boliger til ældre

Gennem nogen tid har Ældrerådet drøftet behovet for dels boliger til ældre, dels forskellige typer af institutioner til de borgere, der ikke kan klare sig selv.

Odense Kommune har ikke en strategi for, hvordan behovet for boliger og institutioner til ældre kan dækkes i fremtiden. Derfor har vi skrevet et åbent brev til Byrådet for at være med til at sætte gang i debatten om spørgsmålet.

Brevet til Byrådet er i dag optrykt på debatsiderne i Fyens Stiftstidende, og du kan også læse brevet her

 

 

 

Region Syddanmark

Samspillet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner er løbende til diskussion, og med god grund. Hvordan kan det sikres, at der altid er en hjælpende hånd til de personer, der udskrives fra sygehus, men stadig har behov for hjælp og pleje? Når genoptræning i sygehusets regie er slut, ligger der så aftaler om kommunens overtagelse af genoptræningen? 

Sådanne og lignende spørgsmål omtales jævnligt i pressen, og der er klart et behov for at præcisere, hvem der har opgaven og ansvaret.

Patienten er næppe interesseret i, hvem der formelt har ansvaret for deres behandling og pleje, så derfor bør der altid tages udgangspunkt i den enkelte persons behov, og så må de formelle fordelinger af opgaverne klares internt af de behandlende instanser.

I et forsøg på at løse nogle af de væsentligste problemer med samarbejdet mellem parterne, har Region Syddanmark udarbejdet en akutplan, som er sendt til høring hos en lang række instanser, herunder også Odense Ældreråd, der har sendt følgende høringssvar.  Hvis du er interesseret i at læse den omfattende plan, kan du læse den på Region Syddanmarks høringsportal.

 

se seneste Høringssvar her ...

eller via Hovedmenu : Høringssvar

 

Sådan kan den danske sommerhimmel også se ud efter kl 22-

_________________________________________________________________

 

Høringssvar om budgetter og hjemlighed på plejehjem

Nu er det ved at være tiden, hvor politikerne i de forskellige udvalg i kommunen skal beslutte sig for, hvad de ønsker deres budgetter for 2022 skal indeholde. Hvad det endelige resultat så bliver, må afvente forhandlingerne i byrådet i september og oktober 2021. Ældrerådet har skrevet høringssvar om budget 2022 til både Ældre- og Handicapudvalget og til By- og Kulturudvalget. 

Andre sager, der skal behandles på mødet den 15. juni 2021 i Ældre- og Handicapudvalget, drejer sig om "hjemlighed" på plejehjemmene, altså hvad der skal til, for at beboerne føler sig godt tilpas i deres plejebolig, deres hjem,, og de øvrige omgivelser. Og så skal udvalget også drøfte, om de nuværende plejecentre skal omdøbes til plejehjem. I den anledning har ældrerådet skrevet 3 høringssvar.

Alle høringssvar finder du i Hovedmenuen - Om Ældrerådet - Høringssvar,

eller også klik her ...

 

Budget 2022
Så kom der mere kød på udkastet til budget 2022, og vi har derfor udarbejdet et lidt langt, men nødvendigt høringssvar. Vi håber, at vi med høringssvaret kan være med til at åbne en nødvendig politisk debat om behovet for flere penge til driften ældreområdet i Odense Kommune, men også til investeringer i flere og bedre plejeboliger.
Vi vender tilbage med et nyt høringssvar, når politikerne har besluttet, hvordan man konkret vil prioritere de penge, der er til rådighed.

 

 

Kørestolsbrugeres brug af busser i den kollektive trafik

....klik her for at læse sidste nyt fra arbejdsgruppen Trafik og Tilgængelighed`s seneste indlæg

 

Budget 2022

 

Så er der kommet gang i forberedelserne til behandling af budget 2022.

Ældre- og Handicapudvalget tager den 27, april 2021 fat på at drøfte de overordnede rammer for næste års budget, og i samme forbindelse skal udvalget drøfte en sag om effektiviseringer. Til det punkt har Ældrerådet skrevet et høringssvar, som du kan læse her 

Når foråret begynder at forberede sig på at blive til sommer, begynder de konkrete politiske forhandlinger om budget 2022, og det udspil  bliver spændende at følge - ikke mindst da der er tale om et budget, der skal godkendes af politikerne i et år med valg til byrådet !

Ældrerådet vil til den tid komme med en udtalelse til budgetforslaget.

 

 

Møde i Ældrerådet den 25. marts 2021

Efter at vi efterhånden har aflyst en hel del møder i Ældrerådet, holdt vi så et virtuelt møde den 25. marts 2021. Det var første gang, vi holdt møde på den måde, men på trods af en smule problemer med teknik og øvrig tilvænning, blev mødet gennemført på en god måde og med pæn talelyst. Og så fremgik det af billederne på skærmen, at vi er mange, der med rette kan glæde sig til snart at kunne komme til frisøren igen!

På mødet havde vi besøg af Gitte Breum, der er chef for Mad og Frivillighed i Ældre- og Handicapforvaltningen. Gitte fortalte om, hvordan Byrådets beslutning om periodevis fremstilling af mad på plejehjemmene tænkes gennemført hen over året 2021 og i fremtiden. Et emne, der har været flittigt debatteret i den lokal presse, og som Ældrerådet følger nøje.


Høringssvar

Selv om mødeaktiviteten har været stærkt nedsat i nogle måneder, har Ældrerådet alligevel skrevet høringssvar til nogle sager, der har været behandlet i udvalg og byråd. De enkelte høringssvar kan du læse under det særlige afsnit her på hjemmesiden.


Bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd

Danske Ældreråd er paraplyorganisation for alle senior- og ældreråd i Danmark. Der er netop afholdt valg til bestyrelsen for Danske Ældreråd, og Ældrerådet i Odense fik denne gang indvalgt en repræsentant, nemlig Anette Thysen, der med pæn majoritet fra valgkredsen nu kan tale de ældres sag, både i Odense og på landsplan.

 

Se de seneste Høringssvar her, eller klik ind via hovedmenuen :

Hoeringssvar-2021