Spring til indhold

Vedtægter

Her kan du læse om vedtægterne for Ældrerådet i Odense Kommune

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Lovgrundlag

Ældrerådet er etableret efter reglerne i lov om retssikkerhed og administrationdet sociale område §§ 30-33.

Indhold 

Formål og opgave 

2. Ældrerådets virke 

3. Samarbejde 

4. Valg og valgbarhed

5. Ældrerådets konstituering

6. Ældrerådets arbejdsform 

7. Økonomi 

 

8. Ændring og ikrafttræden af vedtægter Kapitel 1. Formål og opgave

 

§ 1. Ældrerådet skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Ældrerådet bidrager dermed til at skabe viden om og forståelse mellem byens ældre borgere og kommunen. Ældrerådet understøtter, at de ældre kan drøfte og følge processer og resultater af kommunens tilbud til de ældre. Ældrerådet er medskaber af nye velfærdsløsninger til gavn for alle ældre borgere i Odense.

 

Kapitel 2. Ældrerådets virke.

 

§ 2. Byrådet har pligt til at høre Ældrerådet før der træffes beslutninger og tages initiativer, der vedrører ældre borgere.

§ 3. Ældrerådet kan på eget initiativ rejse, drøfte og udtale sig om spørgsmål, som Ældrerådet mener, er af betydning inden for ældreområdet. Ligesom Ældrerådet kan videregive ideer og forslag til byrådet og forvaltninger.

§ 4. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og Ældrerådet er derfor omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Rådets medlemmer og suppleanter har derfor tavshedspligt og er omfattet af reglerne om indhentelse af og videregivelse af oplysninger. Stk. 2. Ældrerådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoner.

 

Kapitel 3. Samarbejde

 

§ 5. Byrådet og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Odense.

§ 6. Ældrerådet mødes årligt eller efter behov med Ældre- og Handicapudvalget til drøftelse af ældrepolitiske emner.

§ 7. Ældrerådets kontakt med kommunen sker som udgangspunkt via Ældrerådets sekretariat.

 

Kapitel 4. Valg og valgbarhed

 

§ 8. Valg til Ældrerådet finder sted hvert 4. år og følger valg til Byrådet i Odense. Ældrerådet tiltræder 1. januar efter nyvalg.   

Stk. 2.

Medlemmer af Ældrerådet vælges ved direkte valg.

Stk. 3.

Valget afholdes enten som brevstemmevalg eller som digitalt valg. Borgere, der er undtaget fra digital post modtager dog altid valgmateriale og stemmeseddel med posten.

§ 9. Ældrerådet består af 15 direkte valgte medlemmer samt maximalt 15 suppleanter.

Stk. 2.

En suppleant bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder af rådet eller flytter fra kommunen. Hvis et medlem er forhindret i at varetage sit hverv i 3 måneder, indkaldes suppleanten. Hvis medlemmet stadig er forhindret efter yderligere 3 måneder, udtræder medlemmet automatisk og suppleanten overtager hvervet for resten af valgperioden.

§ 10.Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund.

§ 11.For at være valgbar til Ældrerådet skal man være fyldt 60 år i valgåret og have fast bopæl i Odense kommune.

§ 12.Personer, der er fyldt 60 år i valgåret og som har fast bopæl i Odense kommune, har stemmeret.

§ 13.Ældre- og Handicapforvaltningen er ansvarlig for afvikling af valget i samarbejde med Ældrerådet.

§ 14.I god tid før et valg etableres et valgudvalg i bestående af 3 repræsentanter fra kommunen og 3 repræsentanter fra  Ældrerådet.

Stk. 2.

Valgudvalget har til opgave at udarbejde en plan, der sikrer tilrettelæggelsen og gennemførelsen af valget, optælling af stemmer, tidspunkt og form for offentliggørelsen af valgresultatet.

Stk. 3. Planen skal godkendes i Ældre- og Handicapudvalget.

§ 15.Tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets afvikling, valgret og valgbarhed afgøres af valgudvalget.

§ 16.Der informeres om valget gennem relevante informationskanaler samt med informationsmateriale til de stemmeberettigede.

Stk. 2.

Efter valget afholder Ældre- og Handicapforvaltningen et introduktionskursus for det nye råd.

§ 17. 

De nærmere regler for opstilling til og afvikling af valg til Ældrerådet fastlægges i Protokollat til vedtægter for Ældreråd i Odense Kommune for afvikling af valg. Ændringer til protokollatet vedtages af Ældre- og Handicapudvalget.

 

Kapitel 5. Ældrerådets konstituering

 

§ 18.Ældrerådet konstituerer sig med formand og næstformand første møde. Mødet indkaldes af forvaltningen, der også leder mødet, indtil valg af formand har fundet sted.

Stk. 2.

Ældrerådet konstituerer sig med et forretningsudvalg bestående af 5 personer. Forretningsudvalget har til opgave at forberede ældrerådsmøderne, fastlægge dagsordner samt følge op beslutninger, truffet af Ældrerådet.

Stk. 3.

Formand og næstformand er fødte medlemmer af forretningsudvalget.

 

Kapitel 6.

 

Ældrerådets arbejdsform

§ 19.Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden med bl.amødehyppighed, regler for dagsorden og indkaldelse til møder, samt øvrige forhold vedrørende Ældrerådets tilrettelæggelse af sit arbejde.

§ 20.

Mødereferat offentliggøres efter hvert mødeOdense Kommunes hjemmeside.

 

Kapitel 7. Økonomi 

 

§ 21 Udgifterne til Ældrerådets virksomhed afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen indenfor rammerne af det årligebudget til ældrerådsarbejdet.

Stk. 2

Ældre- og Handicapforvaltningen stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.

Stk. 3

Medlemskab af Ældrerådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

Stk. 4

Medlemmer af Ældrerådet modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

 

Kapitel 8. Ikrafttræden og ændringer af vedtægter 

 

§ 22. Vedtægtsændringer besluttes af Odense byråd efter forudgående forelæggelse for Ældrerådet.

§ 23.Ældre- og Handicapudvalget afgør tvivlsspørgsmål om gældende vedtægter og kan løbende godkende mindre justeringer som følge heraf.

§ 24.Ovenstående vedtægter træder i kraft 1. januar 2018 og erstatter de tidligere vedtægter fra 2014.

 

Ældre- og Handicapudvalget 21.2.2017 og i Odense Byråd 8.3.2017