Spring til indhold

Vedtægter

Her kan du læse om vedtægterne for Ældrerådet i Odense Kommune

 

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Lovgrundlag
Ældrerådet er etableret efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.


Indhold

1. Formål og opgave
2. Ældrerådets virke
3. Samarbejde
4. Valg og valgbarhed
5. Ældrerådets konstituering
6. Ældrerådets arbejdsform
7. Økonomi
8. Ændring og ikrafttræden af vedtægter

 

Kapitel 1. Formål og opgave

§ 1.
Ældrerådet skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunen om
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Ældrerådet bidrager dermed til at skabe viden om og forståelse mellem
byens ældre borgere og kommunen. Ældrerådet understøtter, at de ældre kan drøfte og følge processer og resultater af
kommunens tilbud til de ældre. Ældrerådet er medskaber af nye velfærdsløsninger til gavn for alle ældre borgere i
Odense.

 

Kapitel 2. Ældrerådets virke.
§ 2.
Byrådet har pligt til at høre Ældrerådet før der træffes beslutninger og tages initiativer, der vedrører ældre borgere.

§ 3.
Ældrerådet kan på eget initiativ rejse, drøfte og udtale sig om spørgsmål, som Ældrerådet mener, er af betydning inden
for ældreområdet, ligesom Ældrerådet kan videregive ideer og forslag til byrådet og forvaltninger.

§ 4.
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og Ældrerådet er derfor omfattet af offentlighedsloven og
forvaltningsloven. Rådets medlemmer og suppleanter har derfor tavshedspligt og er omfattet af reglerne om indhentelse
af og videregivelse af oplysninger.

Stk. 2.
Ældrerådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoner.

 

Kapitel 3. Samarbejde
§ 5.

Byrådet og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Odense.

§ 6.
Ældrerådet mødes årligt eller efter behov med Ældre- og Handicapudvalget til drøftelse af ældrepolitiske emner.

§ 7.
Ældrerådets kontakt med kommunen sker som udgangspunkt via Ældrerådets sekretariat.

 

Kapitel 4. Valg og valgbarhed
§ 8.

Valg til Ældrerådet finder sted hvert 4. år og følger valg til Byrådet i Odense. Ældrerådet tiltræder 1. januar efter nyvalg.
Stk. 2.
Medlemmer af Ældrerådet vælges ved direkte valg.
Stk. 3.
Valget afholdes som brevstemmevalg og/eller digitalt valg.
§ 9.
Ældrerådet består af 15 medlemmer, valgt efter stemmetal. Der vælges herudover 15 stedfortrædere. Stedfortræderne er
de kandidater, der har det 16., 17. osv. højeste stemmetal, og de indtræder i denne rækkefølge. Odense Kommune
udgør ved ældrerådsvalget ét valgdistrikt.
Stk. 2.
En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder af rådet eller flytter fra kommunen. Hvis et medlem er
forhindret i at varetage sit hverv i 3 måneder, indkaldes stedfortræderen.
§ 10.
Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund.
§ 11.
For at være valgbar til Ældrerådet skal man være fyldt 60 år senest på valgdagen og have fast bopæl i Odense
Kommune.
Stk. 2.
Personer, der er fyldt 60 år senest på valgdagen og som har fast bopæl i Odense Kommune, har stemmeret.
§ 12
Er der 4 uger før 1. dag i valgperioden kun opstillet 15 eller færre kandidater, kan Ældre- og Handicapudvalget aflyse
valget. Ældre- og Handicapudvalget rådfører sig før en evt. aflysning af valget med det siddende ældreråd.
Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.
§ 13.
Ældre- og Handicapforvaltningen er ansvarlig for afvikling af valget i samarbejde med Ældrerådet.
§ 14.
I god tid før et valg etableres et valgudvalg i bestående af 3 repræsentanter fra kommunen og 3 repræsentanter fra
Ældrerådet.
Stk. 2.
Valgudvalget har til opgave at udarbejde en plan, der sikrer tilrettelæggelsen og gennemførelsen af valget, optælling af
stemmer, tidspunkt og form for offentliggørelsen af valgresultatet.
Stk. 3.
Planen skal godkendes i Ældre- og Handicapudvalget.
§ 15.
Tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets afvikling, valgret og valgbarhed afgøres af valgudvalget.
§ 16.
Der informeres om valget gennem relevante informationskanaler samt med informationsmateriale til de
stemmeberettigede.
Stk. 2.
Efter valget afholder Ældre- og Handicapforvaltningen et introduktionskursus for det nye råd.
§ 17.
De nærmere regler for opstilling til og afvikling af valg til Ældrerådet fastlægges i Protokollat til vedtægter for Ældreråd i
Odense Kommune for afvikling af valg. Ændringer til protokollatet vedtages af Ældre- og Handicapudvalget.

 

Kapitel 5. Ældrerådets konstituering
§ 18.

Ældrerådet konstituerer sig med formand og næstformand på første møde. Mødet indkaldes af forvaltningen, der også
leder mødet, indtil valg af formand har fundet sted.
Stk. 2
.
Ældrerådet konstituerer sig med et forretningsudvalg bestående af 5 personer. Forretningsudvalget har til opgave at
forberede ældrerådsmøderne, fastlægge dagsordner samt følge op på beslutninger, truffet af Ældrerådet.
Stk. 3.
Formand og næstformand er fødte medlemmer af forretningsudvalget.

 

Kapitel 6. Ældrerådets arbejdsform
§ 19.

Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden med bl.a. mødehyppighed, regler for dagsorden og indkaldelse til møder,
samt øvrige forhold vedrørende Ældrerådets tilrettelæggelse af sit arbejde.
§ 20.
Mødereferat offentliggøres efter hvert møde på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Kapitel 7. Økonomi
§ 21

Udgifterne til Ældrerådets virksomhed afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen indenfor rammerne af det årlige
budget til ældrerådsarbejdet.
Stk. 2
Ældre- og Handicapforvaltningen stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.
Stk. 3
Medlemskab af Ældrerådet er et frivilligt og ulønnet hverv.
Stk. 4
Medlemmer af Ældrerådet modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse
efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

 

Kapitel 8. Ikrafttræden og ændringer af vedtægter
§ 22.

Vedtægtsændringer besluttes af Odense byråd efter forudgående forelæggelse for Ældrerådet.
§ 23.
Ældre- og Handicapudvalget afgør tvivlsspørgsmål om gældende vedtægter og kan løbende godkende mindre justeringer
som følge heraf.
§ 24.
Ovenstående vedtægter træder i kraft ved byrådets godkendelse den 21 juni 2017 og erstatter vedtægterne for
Ældrerådet i Odense Kommune, vedtaget i byrådet d. 29. marts 2017.

 

§ 9, stk. 2, 2. pkt. og § 18 træder dog først i kraft den 1. januar 2018 og
§ 7 og § 19 i vedtægterne for Ældrerådet i Odense Kommune fra 2014 ophæves med virkning fra den 1. januar 2018.

Vedtægterne for lokalrådene i Odense Kommune fra 2014 ophæves med virkning fra den 1. januar 2018.

 

Ældre- og Handicapudvalget 6. juni.2017 og i Odense Byråd 21. juni 2017