Spring til indhold

Forretningsorden

Ældrerådets er etableret efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33 samt i henhold til Vedtægter for Ældreråd i Odense Kommune.

Forretningsorden for Ældrerådet i Odense kommune

 

Kapitel 1. Værdigrundlag og møder

 

§1 Ældrerådet træder sammen umiddelbart efter de i vedtægterne gældende valg.

 

§2 Ældrerådet udformer et værdigrundlag, som skal være retningsgivende for Ældrerådets arbejde.

 

§3 Ordinære møder afholdes sidste torsdag i måneden. Der afholdes ikke møde i juli måned. Mødekalender udsendes 1 gang årligt.

Ekstraordinære møder afholdes, hvis formand eller et flertal af medlemmerne ønsker det. Afholdes inden for 8 dage.

 

§4 Emner som ønskes optaget på dagsordenen meddeles formanden 16 dage inden mødet. Ved mødets start kan der også optages yderligere punkter til dagsordenen, hvis indholdet for et sådant punkt er presserende. 

 

§5 Faste punkter på dagsordenen ved ordinære møder:

 • Godkendelse af dagsorden

 • Godkendelse af referat

 • Orientering: Formand, medlemmer, ÆHF

 • Budgetopfølgning

 • Høringssvar og evt. læserbreve 

 • Deltagelse i møder og konferencer

 

§6 Formanden indkalder til møder ved udsendelse af dagsorden med bilag via sekretæren fra 

Ældre og Handicapforvaltningen med ca. 1 uges varsel.

 

§7 Formanden / næstformanden leder rådets møder. De enkelte punkter afrundes af mødeleder.

 

§ 8 Ældrerådet er beslutningsdygtig ved fremmøde af mindst 10 medlemmer. Beslutninger i Ældrerådet sker ved afstemning, hvis dette ønskes. Hvis afstemningen resulterer i stemmelighed, stemmer man 1 gang til. Hvis der igen er stemmelighed falder forslaget.

 

 

Kapitel 2. Referater

 

§9 Et medlem kan fremkomme med en mindretalsudtalelse på et møde og få det referatført.

 

§10 Ved drøftelse af emner som Ældrerådet hurtigt ønsker at udtale sig om, godkendes 

referatpunktet på mødet.

 

§11 Mødereferat udsendes efter hvert møde til Ældrerådsmedlemmerne af sekretæren og 

godkendes på førstkommende møde.

Efter godkendelse lægges referatet på Ældrerådets hjemmeside.

 

Kapitel 3. Arbejdsgrupper

 

§12 Ældrerådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med emner / områder, som har relation til ældrerådets samlede opgaver. Arbejdsgrupper kan være etableret som faste grupper eller som ad hoc grupper. 

For hver arbejdsgruppe findes en beskrivelse af gruppens emner / arbejdsområder, som er godkendt af det samlede ældreråd.

Arbejdsgrupperne informerer løbende det samlede ældreråd om deres arbejde.

 

§13 Arbejdsgrupperne udarbejder høringssvar, som godkendes af Ældrerådet, evt. via mail ved behov i forhold til korte tidsfrister. Høringssvar underskrives af formanden på vegne af Ældrerådet.

 

§14 Læserbreve fra arbejdsgrupperne skal godkendes af Ældrerådet og underskrives med gruppens titel og gruppemedlemmernes navne. 

 

§15 Organisering af arbejdet i arbejdsgrupperne: 

 • Arbejdsgrupperne består af 3 -6 medlemmer.

 • Grupperne vælger en tovholder.

 • Grupperne fastlægger selv deres møder og udarbejder dagsorden og referat af møderne.

 • Referatet lægges på ældrerådets hjemmeside – på den interne del af hjemmesiden.

 • En arbejdsgruppe kan invitere til fællesmøde med andre grupper, hvis det er relevant.

 

§16 Arbejdsgruppemedlemmer, der sidder som repræsentant for Ældrerådet i eksterne råd og udvalg eller lign., skal løbende holde både arbejdsgruppen og Ældrerådet informeret om aktiviteter og beslutninger, der har betydning for rådets arbejde. 

Arbejdsgrupperne indstiller repræsentanter til eksterne råd og udvalg indenfor eget område.

 

 

Kapitel 4. Mediepolitik

 

§17 Det er formanden, der repræsenterer ældrerådet udadtil i forhold til medier.

 

 

Kapitel 5. Ændring af forretningsorden og ikrafttræden

 

§18 Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden, som revideres efter behov.

 

Vedtaget på møde i Ældrerådet d. 31.03.2022