Spring til indhold

Tidligere

        _________________ 

 

Ældrerådet var den 5. december 2019 inviteret til møde i By- og Kulturforvaltningen, og deltagerne fik en grundig indføring i, hvordan budgetforliget er udmøntet i forvaltningens budget for 2020.

Der blev talt en del om ældres manglende tryghed i forbindelse med indførelse af billetautomater i stedet for personlig betjening forskellige steder. Desuden skal der spares på vedligeholdelse af fortove, og det er for ældre mennesker med til at skabe både angst for at bevæge sig ud i byen og øget risiko for skader i forbindelse med fald, som tegner sig for en meget væsentlig del af ældres kontakt med skadestuen.

Det hele mundede ud i et høringssvar fra Ældrerådet til udvalgets behandling af budgetsagen. Du kan se høringssvaret under det særlige punkt på hjemmesiden.

11-12-2019 

                              _____________________________________

 

Danske Ældreråd er en paraplyorganisation for ældrerådene i alle danske kommuner. Organisationen forsøger at påvirke politikerne, så de ældres vilkår i Danmark forbedres, eller i det mindste ikke forringes. Derudover holder Danske Ældreråd konferencer og temadage for medlemmerne, og en sådan temadag har netop været holdt i Vingstedcentret, og flere af Ældrerådets medlemmer deltog.

Emnerne var denne gang digitalisering og velfærdsteknologi. Der blev holdt gode oplæg af kloge kvinder og mænd, og især de etiske spørgsmål ved brugen af ny teknologi i plejen af ældre borgere var i centrum. Ældrerådene blev flere gange opfordret til at holde øje med, om borgerens integritet og værdighed blev bevaret, når nye tekniske hjælpemidler skulle erstatte menneskelig omsorg.

Også omkring digitalisering betonede flere foredragsholdere, at man aldrig må glemme den del af befolkningen, der ikke selv kunne klare alt det med e-boks, nem-id osv. Der var ofte en risiko for, at de pårørendes “varme hænder” blev kolde, fordi de brugte en masse tid på hjælp med it-problemer for den ældre i stedet for snak og kaffedrikning, som jo var meningen med besøget.

 

En anden mere generel ting fra temadagen var, at nye tekniske hjælpemidler, den såkaldte velfærdsteknologi, næsten aldrig medførte besparelser på kommunernes budgetter. Teknologien kan være et godt og ofte nødvendigt supplement til den menneskelige pleje, men den kan stort set ikke give besparelser i de kommunale budgetter. Fuldstændig samme konklusion kom Odense Kommunes Task Force Velfærd til i sine konklusioner.

 

Den gode temadag gav stof til eftertanke for deltagerne, og vi vil bestemt bruge mange af erfaringerne fra temadagen i vores arbejde. Hvis du har interesse i at læse mere om de enkelte indlæg, kan du gå ind på Danske Ældreråds hjemmeside: www. danske-aeldreraad.dk, hvor der er omtale af temadagens indlæg og kommentarer fra deltagerne i temadagen.   01/12 -19

 

 

På mødet den 26. november 2019 har Ældre- og Handicapudvalget 4 sager på dagsordenen, hvor Ældrerådet har skrevet høringssvar. De konkrete høringssvar kan du se på hjemmesiden under det særlige punkt hertil.

 

Et af punkterne er om fremstilling af mad på kommunens plejehjem. Her foreslår forligspartierne, at forsøgene med madfremstilling på 2 plejehjem, der har kørt som forsøg, gøres permanente, og at der langsomt arbejdes frem mod, at der fremstilles mad på alle plejehjemmene. Tidshorisonten herfor er meget lang. Ældrerådet mener, at der på den måde skabes forskel på den service, der tilbydes beboerne på kommunens plejehjem, hvilket vi finder uheldigt, jf. høringssvaret. Vi har tilbudt Ældre- og Handicapudvalget at indgå i et samarbejde om, hvordan de penge, der er til rådighed for mad og måltider på plejehjemmene, kan fordeles retfærdigt mellem alle beboere på plejehjem i Odense. Udvalget har takket ja til et samarbejde, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

 

Møde med Ældre- og Handicapudvalget den 12. november 2019 og høringssvar.

To gange om året mødes Ældrerådet med Ældre- og Handicapudvalget, og det seneste møde blev afholdt den 12. november 2019.

Vi havde på forhånd skriftligt orienteret udvalgets medlemmer om, hvilke emner vi gerne ville tale om:

  • Hvordan sikrer udvalget sig, at vi både nu og i fremtiden har det tilstrækkelige antal medarbejdere med de rigtige uddannelser til at klare plejen af de ældre?
  • Er antallet af aflastningspladser og dagcenterpladser tilstrækkeligt? Vi oplever f.eks. en lang venteliste til dagcentret Byhuset.
  • Vi ser gerne, at der på plejehjemmene bliver skabt bedre mulighed for kontakt mellem beboere, pårørende, ansatte og personer fra lokalområdet. Gerne i en form, så der kommer mere lokal indflydelse på beslutningerne vedr. plejehjemmene.
  • Gennem to år er der kørt forsøg med produktion af mad på to plejehjem. Vi vil gerne drøfte, hvordan udvalget forestiller sig fremstillingen af mad og gode måltider på de øvrige plejehjem bliver i fremtiden.

Ovennævnte gav anledning til en del gode diskussioner, og alle udvalgets medlemmer deltog i dialogen med ældrerådet.

For de borgere, der er hjemmeboende og modtager hjælp fra kommunen er det vigtigt, at det overvejende er det samme personale, der kommer i hjemmet og giver plejen. Netop det spørgsmål fyldte meget i diskussionerne sammen med andre drøftelser af, hvad der skaber tryghed hos de ældre, der får hjælp.

Og så blev der kommenteret på budgettet for 2020, idet udvalget efter mødet med Ældrerådet netop skulle holde møde om, hvad pengene til de ældre i Odense skal bruges til i 2020.

Ældrerådet er glad for disse møder med Ældre- og Handicapudvalget, hvor vi får mulighed for mundtligt at kommentere de mere formelle høringssvar, vi sender til udvalget samt drøfte andre ældrepolitiske emner vi er optaget af.