Spring til indhold

Tidligere udgivet

Her kan læses hvad der tidligere har stået på Nyheds siden

Tidligere ....

 

Nyt medlem af Ældrerådet

Bjarne Hilmersson flytter den 1. februar 2021 til Sjælland og vil således ikke længere være medlem af Odense Ældreråd. 

Bjarne har været en markant personlighed i Ældrerådet, hvor ikke mindst hans kamp for frisklavet mad på plejehjemmene har fyldt meget.

Vi siger Bjarne tak for indsatsen og ønsker ham held og lykke i det sjællandske.

Som suppleant for Bjarne indtræder Arne Pedersen i Ældrerådet.

 

Vi byder Arne velkommen til arbejdet

 

Høringssvar til Ældre- og Handicapudvalgets møde den 2. februar 2021

Mange af sagerne på det ovennævnte udvalgsmøde har været forbi Ældrerådet, idet vi er bedt om at komme med vores mening om sagerne, de såkaldte høringssvar. 

Sagerne spænder vidt, lige fra Odense Kommunes forsøg på at bekæmpe ensomhed, samt indsatser for øget frivillighed, til en sag om lokalt tilberedt mad på kommunens plejehjem mv. og en sag om et nyt magasin for 65+ årige til erstatning for det tidligere En Venlig Hilsen.

Sagen om lokalt tilberedt mad på plejehjemmene har været udførligt omtalt i dagspressen.

Ældrerådets høringssvar til sagerne kan du læse ved at klikke her, eller gå ind via hovedmenuen og så Høringssvar  

Ældrerådsmøde aflyst :

Torsdag, den 28. januar 2021 var der planlagt møde i Ældrerådet, men på grund af Covid-19-situationen har vi valgt at aflyse mødet. Et par principielle drøftelser i rådet presser sig på, men de egner sig bedst til at blive diskuteret i et fysisk møde, så nu håber vi på bedre muligheder i februar, så vores møde den 25. februar kan holdes som planlagt.

Ældre- og Handicapudvalget har sendt os en række anmodninger om høringssvar, som vi vender tilbage med senere her på hjemmesiden.

 

Så fik vi taget hul på 2021 med de begrænsninger, der er lagt på vores frihed til at bevæge os og til at forsamles. Det lokalpolitiske liv går dog videre, og Ældrerådet har skrevet et høringssvar til en sag i Ældre- og Handicapudvalget om kontaktudvalgsmøder, der er et mødeforum på alle byens plejehjem mv., og hvor der ca. en gang årligt holdes et møde om dagligdagen på plejehjemmet. I mødet deltager et medlem af ældre- og handicapudvalget, beboere, pårørende, den daglige ledelse på stedet og et medlem af ældrerådet.

Sagen i udvalget fokuserer meget på, hvordan de pårørende kan få en stemme og indgå i et samarbejde om en tryg og værdig hverdag for beboerne. Samtidig er der i dagspressen rejst en debat om samarbejdet mellem kommunens personale og de pårørende til hjemmeboende med behov for hjælp fra kommunen, så de pårørendes rolle er heldigvis kommet i fokus.

Ældrerådets høringssvar drejer sig denne gang kun om plejehjemmene og samarbejdet der med de pårørende, og høringssvaret kan du læse her. Men der tegner sig et behov for at få en lignende drøftelse af samarbejdet mellem kommunen og pårørende til hjemmeboende med behov for hjælp.I begge tilfælde ville det være smukt, hvis kommunens pårørendepolitik kunne genkendes i hverdagen.

 

 

 

 

Aflysning og julehilsen

Der var planlagt møde i Ældrerådet den 17. december 2020, men på grund af Covid-19 situationen blev mødet aflyst. Der var ikke uopsættelige sager på dagsordenen, så mødet blev heller ikke afviklet virtuelt denne gang.

Men vi vil gerne ønske alle en glædelig jul, fejret på hver jeres måde og sammen de mennesker, I gerne vil og må være sammen med i højtiden.

På gensyn i 2021, hvor vi håber på at Covid-19-situationen giver os alle mulighed for at vende tilbage til mere sædvanlige leve- og arbejdsvilkår. Indtil det sker, må vi stadig passe godt på hinanden og os selv.

 

Ekstraordinært ældrerådsmøde den 20. august 2020

 

Ældrerådet er blevet bedt om at komme med input til den politiske aftale om Fremtidens velfærd. Derfor blev der besluttet at holde et ekstraordinært møde den 20. august 2020, hvor formålet var at få en bred drøftelse af de forhold i aftalen, der vedrører ældre. I drøftelserne blev analysen af behovet for plejehjemspladser inddraget som et væsentligt element.
 
To medlemmer af ældrerådet tog notater fra drøftelserne, der derfor ikke blev dokumenteret i referatform, men der er udarbejdet et notat til det politiske system om ældrerådets holdninger til prioriteringen af de 350 mio.kr., der i aftalen er afsat til ældreområdet. Notatet vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, når sagen kommer til politisk behandling.

 

 

Kommunens budget 2021:

 

De forskellige udvalg i Odense Kommune er ved at lægge sidste hånd på det budget for 2021, som inden sommerferien skal sendes til økonomiudvalget og senere behandles i byrådet.

Ældrerådet er bedt om at komme med høringssvar til budgetforslagene fra By- og Kulturforvaltningen og fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

De to høringssvar kan læses her, eller via hovemenu/høringssvar :

 

Godkendelse af bidrag til budget 2021 - 2905 2020

 

Udvalgets budget 2021 til drøftelse - herunder effektiviseringskrav 1106-2020

 

Realiseringsplaner for fremtidens Vollsmose

Odense Byråd skal snart behandle planerne for, hvad der skal ske i Vollsmose de kommende år. Der er lavet en omfattende beskrivelse af planerne, som kaldes "Realiseringsplaner for fremtidens Vollsmose".

Også her er Ældrerådet blevet bedt om at komme med et høringssvar, det kan læses her, eller via hovedmenu/høringssvar :

 

Godkendelse af realiseringsplaner for fremtidens Vollsmose 1206-2020

 

Så er tiden inde til at begynde på de politiske drøftelser af budget 2021 i Odense Kommune. Ældre- og Handicapudvalget har derfor en sag på dagsordenen den 8. juni 2020, hvor de første drøftelser om budget 2021 finder sted. Der skal altså ikke træffes beslutninger lige nu, men udvalget skal tale om muligheder og begrænsninger for den kommunale service over for de ældre i 2021, og Ældrerådet er derfor bedt om at komme med et høringssvar, som du kan læse her :

Drøftelse af bidrag til budget 2021 30052020

 

 

Aflysning af møder og tanker om Ældrerådets arbejde i Corona-tiden

 

Ældrerådet har aflyst mødet den 28. maj 2020, da forbuddet om at samles mere end 10 personer er forlænget til foreløbigt den 8. juni 2020.

Den 26. maj 2020 var vi inviteret til det halvårlige møde med Ældre- og Handicapudvalget, men denne gang som et Skype-møde. Ældrerådet vil helst bevare den direkte kontakt til udvalgets medlemmer, og en del af vores medlemmer var ikke trygge ved et netbaseret møde med risiko for tekniske problemer mv. Derfor har vi aflyst mødet og må afvente, at der indføres nye regler for antallet af deltagere i møder.

Den 3. juni 2020 er vi inviteret til et Skype-møde med By- og Kulturforvaltningen, men med samme begrundelse som ovenfor, har vi også takket nej til dette møde.

 

Helt generelt savner vi at komme i gang med at kunne mødes fysisk, og ikke kun elektronisk. Nogle medlemmer er kommet med forslag til, hvordan mindre møder kan gennemføres under iagttagelse af de mange regler, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen, men vi må stadig respektere det enkelte medlems holdning til at mødes med andre, ikke mindst, da de fleste af os er i en af de udsatte grupper, der skal passe ekstra på ikke at blive smittet. På den anden side skal vi på et tidspunkt tilbage til en mere normal hverdag, så vi vil forsøge i fællesskab at finde frem til en måde at komme videre med arbejdet på.

 

Der venter forude nogle høringssvar, som vi vil klare via mail, og inden længe er budget 2021 på dagsordenen, og det vil naturligvis kræve vores fulde opmærksomhed.

 

Frivilligt socialt arbejde:

Odense kommune uddeler hvert år ca. 9 millioner kr. til frivilligt socialt arbejde. Pengene kan søges af organisationer foreninger repræsenterende alle aldersgrupper.

Et forslag til opdatering af retningslinjer, sikrer en ensartet politisk godkendelse af midlerne, der i daglig tale er benævnt §18 midler.

Ældre- og handicapforvaltningen administrerer midlerne til ældre. Et forslag om, at aldersgrænsen hæves fra 60 til 67 år uden ændret fordeling af pengene, tilgodeser derfor det stigende antal ældre.

Der er også forslag om mulighed for, at flere foreninger kan søge til fælles projekter. Det giver nye muligheder i lokalområderne.

Ældrerådet støtter disse forslag i sit høringssvar.

Ligeledes ser vi gerne en let tilgængelig udgave af formål og retningslinjer til brug for foreninger og frivillighuse.

 

Effektiviseringsbesparelser:

Ældre- og Handicapudvalget behandler den 26. maj 2020 en sag om effektiviseringsbesparelser i udvalgets budget for 2021.

Der er blandt andet forslag til at minimere personalets køretid og give mere tid til forvaltningens kerneopgaver hos borgere efter tidlig udskrivelse og borgere med stigende behov for hjælp.

Ligeledes er der forslag om øget fokus på mere fast personale og minimering af vikarer.

 

Administrationsudgifter:

Ligeledes den 26. maj 2020 drøfter Ældre- og Handicapudvalget et oplæg fra forvaltningen med en beskrivelse af de administrative opgaver i forvaltningen, og hvad de koster.

Der er tale om et omfattende materiale, der bl.a. også beskriver, hvilke opgaver, forvaltningen ikke længere kan løse, hvis antallet af administrative medarbejdere sættes ned.

             _________________________________________________________________

 

 

 

Den 12. maj 2020 har Ældre- og Handicapudvalget et par sager på dagsordenen, som har krævet udtalelser fra Ældrerådet.

 
For det første skal udvalget behandle et forslag til, hvad der skal bruges penge på til nye anlæg i de kommende år. Der er altså tale om udgifter, som ligger ud over den daglige drift, og som derfor skal godkendes særskilt af udvalg og byrådet. Anlægsudgifterne har stor betydning for, hvilke muligheder befolkningen i Odense Kommune får i fremtiden for bl.a. at finde en egnet bolig, muligheder for god pleje og gode aflastningsmuligheder for ældre og deres pårørende.
 
For det andet skal udvalget behandle en sag om den fremtidige politik for tilsyn med den service, forvaltningen yder til ældre, både i eget hjem og på plejehjem.

Klik  for at se de 2 høringssvar, eller gå ind via Hovedmenuen, hvor alle høringssvar ligger

 

Drøftelse af anlægsbudget 2021 ...april 2020

 

Godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem

 


 

Besparelser langt under Odenses niveau

Læs her Ældrerådets læserbrev søndag den 26. april i FS :

Læserbrev i Fyens Stiftstidende 26 april 2020

 

Ældre- og Handicapudvalget har tirsdag (21/4) drøftet en sag om forventede overskridelser på udvalgets budget for 2020 og forslag til besparelser, der kan dække overskridelserne. Til brug for udvalgets behandling af sagen, er Ældrerådet blevet bedt om at udtrykke sin mening om sagen. Det har vi naturligvis gjort, idet vi har sendt et høringssvar, der udtrykker vores holdning til nogle væsentlige punkter i sagen, herunder de meget alvorlige forslag til besparelser.

Klik her for Link  til Høringssvar, eller ind via hovedmenu

Nogle oplysninger om hverdagen med coronavirus

Aflysning af ældrerådsmøde

Ældrerådsmødet, der var planlagt til den 30. april 2020, er aflyst på grund af forlængelsen af nedlukningen af Danmark til foreløbig den 10. maj 2020.

Informationer fra Danske Ældreråd

Sundhedsministeren har sendt et brev til Danske Ældreråd, hvor han oplyser om muligheden for at blive vaccineret mod pneumokokker, i første omgang for de mest udsatte ældre, og i efteråret for alle borgere i Danmark over 65 år. Du kan læse mere om vaccinationerne her :

https://danske-aeldreraad.dk/gratis-vaccination-mod-pneumokokker-til-aeldre-der-er-fyldt-65-aar/.

For at afhjælpe den ensomhed, der rammer mange ældre, og som er blevet forstærket på grund af adgangsforbud på plejehjem mv., har Røde Kors bedt om, at Danske Ældreråd oplyser om to af Røde Kors’ aktiviteter, der kan være med til at gøre hverdagen lidt lettere for nogle ældre under coronakrisen. Det drejer sig om et hjælpenetværk, der kan hjælpe med praktiske gøremål i hverdagen, og et projekt, man kalder Snak Sammen, hvor ensomme kan komme i kontakt med andre via elektroniske værktøjer.

Læs mere om disse to tilbud her:

SnakSammen

Få Hjælp-Corona

 

På fredag, den 17. april 2020 er Danske Ældreråd inviteret til møde i Sundhedsministeriet sammen med andre organisationer, hvor det skal drøftes, hvordan det igen kan blive muligt for ældre på plejehjem at få besøg af deres nærmeste. Der er ingen tvivl om, at mange beboere på plejehjem stærkt savner besøgene af deres kære. Det gælder ikke mindst borgere, der er ramt af en demenssygdom, og hvor minderne om ens kære nemt kan fortabe sig, hvis ikke man jævnligt ser dem. Ældrerådet i Odense bakker kraftigt op om en genåbning af mulighederne for, at plejehjemsbeboere kan få besøg, naturligvis med de nødvendige hensyn til sundhedsmæssige forhold.

 

Beboer - og pårørenderåd

Gennem længere tid har Ældrerådet efterlyst større selvbestemmelse for plejehjemmene med større inddragelse af synspunkter fra beboere, pårørende og lokalområdernes foreningsliv mv.

Ældre- og Handicapudvalget har nu taget et første lille skridt i den retning ved at foreslå, at der oprettes beboer- og pårørenderåd på alle plejehjemmene. Sagen er til beslutning på udvalgets møde den 3. marts 2020, hvor man kan læse om detaljerne i forslaget.

Ældrerådet har kommenteret forslaget i et høringssvar, som du kan læse her.

 

"Stadig bus til Brændekilde"

Trods planerne om nedlæggelse af busruten til Brændekilde, har et godt samarbejde mellem Brændekilde Landsbyforening og Odense Ældreråds Trafikgruppe været med til at sikre, at busruten er blevet bevaret. Det er positivt når Odense Kommune lytter til borgernes behov, så det håber vi på mere af fremover. Odense Ældreråds Trafikgruppe vil arbejde hårdt for at bakke op om de borgergrupper, som vi får henvendelser fra vedr. trafik og tilgængeligheds udfordringer i Odense Kommune.

På et ekstraordinært møde i Ældrerådet den 14. januar 2020 drøftede vi bl.a. den interne fordeling af vores arbejdsopgaver, og om der var nye emner, vi skulle tage fat i.

Mødet var som nævnt mest af intern karakter, men af det kortfattede referatet fra mødet fremgår det, hvilke emner, det blev besluttet at arbejde videre med.

Indtryk fra dialogmødet den 21. januar 2020 

Et velbesøgt og vellykket dialogmøde med byens borgere

Vi var næsten 100 mennesker samlet - dejligt med så stor opbakning

Vi vil gerne sige tak til de mange mennesker, der mødte op til vores dialogmøde den 21. januar 2020. Tak for jeres lyst til at drøfte stort og småt med os om vilkårene for de ældre i Odense Kommune. Tak for jeres mange beretninger fra jeres hverdag, det giver os en god fornemmelse af, hvad der rører sig hos de ældre og dermed, hvad vi skal arbejde med. Nogle vigtige indspark fra jer var om :

 • Mad på plejehjemmene
 • Problemer for ældre og handicappede med at komme frem i byen
 • Mangelfulde busforbindelser, især i ”forstæderne”
 • Kritik af de indskrænkninger, der rammer citybussen/havnebussen
 • Problemer med alt for langsommelig udlevering af hjælpemidler
 • For hurtig afslutning af gentoptræningsforløb
 • Bemandingen på plejehjemmene for dårlig på visse tider af dagen
 • En række problemstillinger omkring brug af frivillige og pårørende
 • Der skal arbejdes med bedre vilkår for demente og deres pårørende
 • Samarbejdet i sundhedsvæsenet skal forbedres. For mange eksempler på dårlig information ved skift mellem sygehus og behandling i hjemmet
 • Det faglige niveau i hjemmeplejen kunne i nogle tilfælde forbedres
 • Der skal fokus på gode boliger til ældre til rimelige priser, også til de ”yngre ældre”

Det ovenstående er kun nogle få overskrifter, men hvis du vil læse mere, kan du finde et mere fyldigt referat af de diskuterede emner her.

Heldigvis kom I ikke kun med kritik, men også med en række forslag til, hvordan tingene efter jeres mening kunne ændres til det bedre, så der var absolut tale om konstruktiv kritik.

Endnu engang tak for jeres engagement. Vi vil gøre vores bedste for at inddrage jeres synspunkter i vores arbejde.

 

Ældrerådet var den 5. december 2019 inviteret til møde i By- og Kulturforvaltningen, og deltagerne fik en grundig indføring i, hvordan budgetforliget er udmøntet i forvaltningens budget for 2020.

Der blev talt en del om ældres manglende tryghed i forbindelse med indførelse af billetautomater i stedet for personlig betjening forskellige steder. Desuden skal der spares på vedligeholdelse af fortove, og det er for ældre mennesker med til at skabe både angst for at bevæge sig ud i byen og øget risiko for skader i forbindelse med fald, som tegner sig for en meget væsentlig del af ældres kontakt med skadestuen.

Det hele mundede ud i et høringssvar fra Ældrerådet til udvalgets behandling af budgetsagen. Du kan se høringssvaret under det særlige punkt på hjemmesiden.

11-12-2019 

                              _____________________________________

 

Danske Ældreråd er en paraply organisation for ældrerådene i alle danske kommuner. Organisationen forsøger at påvirke politikerne, så de ældres vilkår i Danmark forbedres, eller i det mindste ikke forringes. Derudover holder Danske Ældreråd konferencer og temadage for medlemmerne, og en sådan temadag har netop været holdt i Vingstedcentret, og flere af Ældrerådets medlemmer deltog.

Emnerne var denne gang digitalisering og velfærdsteknologi. Der blev holdt gode oplæg af kloge kvinder og mænd, og især de etiske spørgsmål ved brugen af ny teknologi i plejen af ældre borgere var i centrum. Ældrerådene blev flere gange opfordret til at holde øje med, om borgerens integritet og værdighed blev bevaret, når nye tekniske hjælpemidler skulle erstatte menneskelig omsorg.

Også omkring digitalisering betonede flere foredragsholdere, at man aldrig må glemme den del af befolkningen, der ikke selv kunne klare alt det med e-boks, nem-id osv. Der var ofte en risiko for, at de pårørendes “varme hænder” blev kolde, fordi de brugte en masse tid på hjælp med it-problemer for den ældre i stedet for snak og kaffedrikning, som jo var meningen med besøget.

 

En anden mere generel ting fra temadagen var, at nye tekniske hjælpemidler, den såkaldte velfærdsteknologi, næsten aldrig medførte besparelser på kommunernes budgetter. Teknologien kan være et godt og ofte nødvendigt supplement til den menneskelige pleje, men den kan stort set ikke give besparelser i de kommunale budgetter. Fuldstændig samme konklusion kom Odense Kommunes Task Force Velfærd til i sine konklusioner.

 

Den gode temadag gav stof til eftertanke for deltagerne, og vi vil bestemt bruge mange af erfaringerne fra temadagen i vores arbejde. Hvis du har interesse i at læse mere om de enkelte indlæg, kan du gå ind på Danske Ældreråds hjemmeside: www. danske-aeldreraad.dk, hvor der er omtale af temadagens indlæg og kommentarer fra deltagerne i temadagen.   01/12 -19

 

 

På mødet den 26. november 2019 har Ældre- og Handicapudvalget 4 sager på dagsordenen, hvor Ældrerådet har skrevet høringssvar. De konkrete høringssvar kan du se på hjemmesiden under det særlige punkt hertil.

 

Et af punkterne er om fremstilling af mad på kommunens plejehjem. Her foreslår forligspartierne, at forsøgene med madfremstilling på 2 plejehjem, der har kørt som forsøg, gøres permanente, og at der langsomt arbejdes frem mod, at der fremstilles mad på alle plejehjemmene. Tidshorisonten herfor er meget lang. Ældrerådet mener, at der på den måde skabes forskel på den service, der tilbydes beboerne på kommunens plejehjem, hvilket vi finder uheldigt, jf. høringssvaret. Vi har tilbudt Ældre- og Handicapudvalget at indgå i et samarbejde om, hvordan de penge, der er til rådighed for mad og måltider på plejehjemmene, kan fordeles retfærdigt mellem alle beboere på plejehjem i Odense. Udvalget har takket ja til et samarbejde, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

 

Møde med Ældre- og Handicapudvalget den 12. november 2019 og høringssvar.

To gange om året mødes Ældrerådet med Ældre- og Handicapudvalget, og det seneste møde blev afholdt den 12. november 2019.

Vi havde på forhånd skriftligt orienteret udvalgets medlemmer om, hvilke emner vi gerne ville tale om:

 • Hvordan sikrer udvalget sig, at vi både nu og i fremtiden har det tilstrækkelige antal medarbejdere med de rigtige uddannelser til at klare plejen af de ældre?
 • Er antallet af aflastningspladser og dagcenterpladser tilstrækkeligt? Vi oplever f.eks. en lang venteliste til dagcentret Byhuset.
 • Vi ser gerne, at der på plejehjemmene bliver skabt bedre mulighed for kontakt mellem beboere, pårørende, ansatte og personer fra lokalområdet. Gerne i en form, så der kommer mere lokal indflydelse på beslutningerne vedr. plejehjemmene.
 • Gennem to år er der kørt forsøg med produktion af mad på to plejehjem. Vi vil gerne drøfte, hvordan udvalget forestiller sig fremstillingen af mad og gode måltider på de øvrige plejehjem bliver i fremtiden.

Ovennævnte gav anledning til en del gode diskussioner, og alle udvalgets medlemmer deltog i dialogen med ældrerådet.

For de borgere, der er hjemmeboende og modtager hjælp fra kommunen er det vigtigt, at det overvejende er det samme personale, der kommer i hjemmet og giver plejen. Netop det spørgsmål fyldte meget i diskussionerne sammen med andre drøftelser af, hvad der skaber tryghed hos de ældre, der får hjælp.

Og så blev der kommenteret på budgettet for 2020, idet udvalget efter mødet med Ældrerådet netop skulle holde møde om, hvad pengene til de ældre i Odense skal bruges til i 2020.

Ældrerådet er glad for disse møder med Ældre- og Handicapudvalget, hvor vi får mulighed for mundtligt at kommentere de mere formelle høringssvar, vi sender til udvalget samt drøfte andre ældrepolitiske emner vi er optaget af.